O bł. Salomei cz.1

Oświecona przez Ducha Świętego

Franciszkanin Stanisław, autor najstarszego żywota bł. Salomei napisał, że księżniczka rozpalona miłością swego Stwórcy cała oddawała się modlitwom i dobrym uczynkom i tłumiąc marności światowe brała pokornie jarzmo na siebie, oddając się Bogu. Jako kilkuletnia dziewczynka została odłączona od rodziców i otoczenia, w którym czuła się bezpieczna. Jednak formacja duchowa, którą najbliżsi przekazali jej własnym przykładem w ciągu kilku pierwszych lat, zaowocowała w jej życiowej postawie dyspozycyjnością i uległością. Obserwowała działalność ojca – Leszka Białego, który usilnie zabiegał o sprawy Kościoła: udzielał poparcia reformom kościelnym arcybiskupa Henryka Kietlicza, składał ślub uczestnictwa w piątej wyprawie krzyżowej (1218), zamieniony później na podjęcie krucjaty do Prus, opowiadał się za humanitarnym sposobem nawracania pogan i pokojowym krzewieniem nauki chrześcijańskiej. Matkę Salomei, Grzymisławę, cechowała żywa pobożność oraz szczodrość w udzielaniu przywilejów kościołom oraz klasztorom. Od nich Salomea uczyła się postrzegać Kościół jako instytucję Bożą, a jego pasterzy jako duchowych przewodników.

 Jako penitentka franciszkanina Wojciecha i duchowa córka braci mniejszych Piastówna pozwalała się kształtować wewnętrznie według ideałów franciszkańskich. Na dworze królewskim w Budzie została niewątpliwie zapoznana z treścią Listu do wiernych, napisanego przez Franciszka około 1214 roku. Bracia (według polecenia Zakonodawcy) posiadają misję rozpowszechniania idei pisma stanowiącego mały traktat-przewodnik do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego. Franciszek napisał w nim: Wszyscy, którzy z całego serca, z całej duszy i myśli, z całej mocy miłują Boga, a bliźnich swych jak samych siebie i w nienawiści mają ciało swoje z wadami i grzechami, i przyjmują Ciało i Krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa, i wydają owoce godne pokuty: O jak szczęśliwi i błogosławieni są owi i owe... Według Biedaczyny z Asyżu człowiek, który wchodzi na drogę pokuty winien przestrzegać dwóch najważniejszych przykazań, praktykować ascezę ciała, regularnie przyjmować Komunię świętą i pełnić dobre uczynki. Franciszkanie pełniący funkcje kapelanów na dworze w Budzie starali się więc zapewne formować wiernych według wskazań Franciszka. Z pewnością zachęcili i młodą księżnę z Polski, do praktykowania i rozwijania wymienionych w Liście cnót chrześcijańskich.

 

              Vita Sanctae Salomeae Reginae Haliciensis, auctore Stanislao Franciscano, Monumenta Poloniae Historica, t. 4, wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1884, s. 770-796. Przekazy historyczne na temat Salomei zebrali B. Włodarski, Salomea (ok. 1211/1212-1268) księżna halicka, klaryska, błogosławiona, Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. Romuald Gustaw OFM, Poznań-Warszawa-Lublin 1972, s. 300-309; Wyrozumski J., Salomea (ur. 1211 lub 1212 – zm. 1268), królowa halicka, klaryska, błogosławiona, PSB, t. 34/3 (1997), z. 142, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 365-368. Na temat wyglądu bł. Salomei zob. Piotr Bielenin OFMConv., Rekognicja relikwii bł. Salomei, „Wiadomości z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)” nr 2(290) 2018, s. 39, gdzie wzmianka, że podczas ostatnich oględzin relikwii stwierdzono, że miała ok 152 cm. wzrostu i delikatną budowę ciała.

              Vita Sanctae Salomeae, s. 776, 777.

              Zob., A. Marzec, A. Pleszczyński, J. Wyrozumski; Jerzy Wyrozumski, Grzymisława

              List do wiernych, red. 2, 1, 1-6.

              Augustine Thompson OP, Franciszek z Asyżu, przeł. Elżbieta Kopocz, Kraków , s. 45-46.

Opublikowano 26 grudnia 2019 r.
Powered by CuteNews

O bł. Salomei

O bł. Salomei cz.8
O bł. Salomei cz.7
O bł. Salomei cz.6
O bł. Salomei cz.5
O bł. Salomei cz.4
O bł. Salomei cz.3
O bł. Salomei cz.2
O bł. Salomei cz.1
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl