O bł. Salomei cz.5

W łonie Trójjedynego Boga

Franciszkański biograf opisał dzieje Salomei po powrocie do Polski około 1241 roku zaledwie kilkoma słowami: przeżyła ona czas ten jako pokorna królowa: oddając się przez dwadzieścia osiem lat w czystości pobożnym modlitwom, dobrym przykładem, na rozdawaniu hojnej jałmużny, budowaniu kościołów, reformowaniu klasztorów.... Formowana duchowo przez braci franciszkanów Salomea przyjęła regułę i styl życia asyskiej dziewicy Klary i jej wspólnoty. Do pierwszej grupy damianitek, a pośrednio do konwentu Salomei, seraficki Patriarcha skierował ważne słowa, zobowiązując się otoczyć siostry tak serdeczną opieką, jaką okazuje wspólnocie swych duchowych braci. Pisze więc: Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego Króla, Ojca niebieskiego i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybierając życie według doskonałości Ewangelii świętej, pragnę i przyrzekam osobiście - i przez moich braci – otoczyć was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem. Powyższy tekst, zwany „Sposobem życia” (Forma vitae), powstał około 1213 roku i został darowany Klarze w momencie, kiedy wkrótce po ucieczce z domu rodzinnego razem z kilkoma towarzyszkami stawiała pierwsze kroki na ślubowanej drodze rad ewangelicznych. Za pomocą powyższych słów Franciszek określił tożsamość Klary i każdej jej duchowej siostry, a więc i Salomei. Zatem według najmniejszego z braci klaryska to kobieta, która: 1) zostaje córką i służebnicą najwyższego i największego Króla, Ojca niebieskiego, 2) pozwala się zaślubić Duchowi Świętemu, 3) wybiera życie według doskonałości świętej Ewangelii.

            Brat Stanisław w ten sposób rozpoczął opis duchowego itinerarium pierwszej polskiej klaryski: Chwalebny Bóg w świętych swoich i w majestacie swoim, który jest czystym Duchem – Bóg błogosławiony, którego najczcigodniejsza czystość nigdy nie dotknięta zmazą ciała, hojny Dawca darów niewypowiedzianej łaski – szczególnym przywilejem obdarzył błogosławioną Salomeę, ponieważ imię Salomea można tłumaczyć jako „lot ku zbawieniu” (salutis meatus), bowiem przez swą czystość dziewiczą prawdziwie szła zawsze drogą zbawienia.

 

              Vita Sanctae Salomeae, s. 778.

              Reguła św. Klary zostaje zatwierdzona dopiero 9 sierpnia 1253 roku, zatem tutaj jest mowa o dokumencie prawnym nadanym Zakonowi przez kardynała Hugolina (ok. 1219).

              RegKl 6, 3-4.

              Tak Franciszek określa się w Liście do duchownych?

              Zob. Wiesław Block OFMCap, Duchowość św. Klary z Asyżu w świetle jej pism, Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy? 800-lecie powołania sw. Klary z Asyżu, red. Teresa Paszkowska, Roland Prejs OFMCap, Lublin 2012,  s. 52.

              Vita Sanctae Salomeae, s. 776.

Opublikowano 26 grudnia 2019 r.
Powered by CuteNews

O bł. Salomei

O bł. Salomei cz.8
O bł. Salomei cz.7
O bł. Salomei cz.6
O bł. Salomei cz.5
O bł. Salomei cz.4
O bł. Salomei cz.3
O bł. Salomei cz.2
O bł. Salomei cz.1
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl