925-lecie konsekracji Kościoła Świętego Andrzeja

W tym roku mija 925 lat od konsekracji naszej świątyni.

W tym roku mija 925 lat od konsekracji naszej świątyni. Najstarszy w Krakowie, po kościele Świętego Wojciecha i budowlach sakralnych na Wawelu, kościół Świętego Andrzeja został wzniesiony w latach 1079-1098. Kamienną budowlę postawiono na terenie Okołu, będącego wówczas umocnioną wałem ziemnym osadą targową u stóp Wawelu. Pierwotnie kościół stał na skraju obszernego placu targowego, przez który biegł trakt z przedlokacyjnego Krakowa na wzgórze wawelskie. Kryteria historyczne i architektoniczne pozwalają na przypisanie roli fundatora Sieciechowi I, protoplaście rodu i palatynowi księcia Władysława Hermana. Świątynia, prócz podstawowej funkcji liturgicznej, miała znaczenie obronne. Badania nad motywami powstania kościoła, związanego z osobą wymienionego wojewody za czasów słabego, pod względem autorytarnym, księcia Władysława Hermana (1079-1102), doprowadziły do wysunięcia hipotez, które traktowały opisywaną budowlę sakralną jako symbol potęgi możnowładczej.

Pierwotne i jedyne wezwanie kościoła brzmiało: Świętego Andrzeja Apostoła, mimo mylnych przypuszczeń o drugim wezwaniu Świętego Idziego, co miało przemawiać za fundacją księcia Hermana.

Możnowładca Sieciech, od około 1079-1081 palatyn Władysława Hermana, do czasu ostatecznego pozbawienia go wszelkiej władzy, banicji i konfiskaty dóbr zarządzał licznymi dobrami ziemskimi. Przy ufundowanym kościele na krakowskim Okole fundator Sieciech ustanowił zgromadzenie kanoników, a prepozytem mianował opata sieciechowskiego z czterema prebendarzami (abbatem Secechouiensem cum quatuor prebendariis intituit). Sieciech podjął decyzję o ufundowaniu kościoła w okresie największej popularności i potęgi.

Kolegiata została uposażona dziesięcinami biskupa Lamberta (1082-1101), któremu zależało na utrzymaniu zgromadzenia kanonickiego; świątynia mogła być uposażona również wcześniej, na przykład przy konsekracji. Należące do kościoła prebendy i dziesięciny przeznaczone były dla czterech prebendarzy w zamian za odprawiane w nim nabożeństw. W ciągu dziejów prebendy obsadzał opat i benedyktyni sieciechowscy, którzy dzielili patronat z rodem Toporczyków. Budowla kamienna wykorzystywana była w czasie walk dzielnicowych w latach 1229 i 1235. W okresie najazdu Tatarów w roku 1241 świątynia spełniła dodatkową funkcję obronną. Według przekazu Jana Długosza, kościół został ufortyfikowany przez brata księcia Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, walczącego o władzę grodową, prowincjonalną i dzielnicową nad ziemiami: krakowską i sandomierską.

W 30.11. Uroczystość Św. Andrzeja , Patrona naszej świątyni przypada w najbliższy czwartek. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za przyczyną tego wielkiego Apostoła.

Msza Św. : o godz. 7.00 (w kaplicy) o 10.00 i 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

Po każdej Eucharystii uczczenie Relikwii św. Andrzeja Apostoła.

Aby uczcić Patrona naszej świątyni, powstał w naszym klasztorze krótki, jubileuszowy hymn

Sługo Pana, Andrzeju święty,

O Apostole, Rybaku dusz,

Chrystus Pan, na krzyżu rozpięty

Był twoim światłem wśród nocy burz.

Jezus-Droga wskazywał Ojca,

On miłość prawem uczynił nam.

Byłeś tam, gdzie twój Mistrz, do końca,

By w drogim krzyżu doświadczyć łask.

Jezus-Prawda pouczał ciebie,

Jak Ewangelię nieść w mroczny świat,

Karmić lud będący w potrzebie

Najświętszym Ciałem i Boską Krwią.

Jezus-Życie niech wzmocni wiarę,

Powoła uczniów, da Ducha moc,

Abyśmy, o Andrzeju święty,

Z tobą w wieczności wielbili Go.

Opublikowano 28 listopada 2023 r.
Powered by CuteNews

Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas: