O bł. Salomei cz.3

W Kościele w Polsce przeżywamy obecnie rok duszpasterski pod hasłem zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest to pierwszy etap dwuletniego cyklu pod nazwą Duch, który umacnia miłość, który ma pomóc wierzącym jeszcze bardziej  odkryć Osobę Ducha Świętego. We wspomnianym pierwszym roku mamy spojrzeć w kluczu następujących haseł: odkrywanie tożsamości chrześcijańskiej, dojrzałość chrześcijańska, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa.

Trójca Święta, jak wiemy, jest jednością i kiedy działa jedna z Osób Boskich działa cała Trójca. Jednocześnie Kościół, jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego (p. 190), przypisuje szczególne zadanie każdej z Nich: Bogu Ojcu -  dzieło stworzenia; Jezusowi Chrystusowi – dzieło odkupienia; Duchowi Świętemu – dzieło uświęcenia.

I przez pryzmat dzieła uświęcenia dokonanego przez Ducha Świętego w osobie  bł. Salomei odczytajmy jej dojrzałość chrześcijańską, tak jak nam to podpowiada obecnie przeżywany rok duszpasterski.

Wspomniane dzieło uświęcenia Ducha Świętego najwyraźniej możemy zobaczyć poprzez skutki Jego działania wyrażone w postawie, słowach, czynach i dziełach bł. Salomei. Nie mamy wątpliwości, że nasza Błogosławiona była otwarta na działanie Ducha Świętego      i Jemu dała się prowadzić w różnych momentach życia. Wymienię choć kilka: odkrycie zaproszenia do podjęcia drogi czystości; ufne i pełne wiary podążanie ścieżkami życia, w tak różnych jego okolicznościach, w tym zdolność ich rozeznawania; szczere i otwarte podejmowanie obowiązków, które wynikały z jej stanu życia (córki, małżonki, wdowy, zakonnicy); szczególna mądrość, którą dostrzec można w jej decyzjach; otwartość na natchnienia Ducha Świętego w zwyczajnej codzienności, jak i tych wzniosłych chwilach odczuwanych na modlitwie; pokorna służebnica Chrystusa, siostra Salomea – jak nazywa siebie w Testamencie, to niewątpliwie cecha bardzo dobrej znajomości siebie, swojej tożsamości, którą może ukształtować tylko Duch Święty w uległym Jemu sercu.

Zaledwie tych kilka migawek ukazuje nam bł. Salomeę, która z wiernością i osobliwą wytrwałością odkrywa swoją tożsamość chrześcijańską w różnych etapach swojego życia i na różnych jej poziomach. Wiara, czyli relacja z Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym jest kluczem do zrozumienia bł. Salomei. Jej droga do Boga przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym jest naznaczona oczyszczeniem, oświeceniem i uświęceniem. Ostatecznie widzimy w niej dojrzałą chrześcijańską osobowość, wypełnioną Duchem Świętym, która odkryła swoje powołanie, jego dar i  wielkość, i w konsekwencji pięknie go zrealizowała i wypełniła.

Co to oznacza dla nas? Każdy z nas przede wszystkim przez sakrament chrztu św., a następnie przez sakrament bierzmowania jest napełniony Duchem Świętym. Jednak to od każdego z nas zależy jak i na ile pozwolimy Jemu działać w nas i przeprowadzać   w nas Swoje dzieło uświęcenia, czyli doprowadzenia do pełnej jedności z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I tak jak nasza Błogosławiona, trzeba nam przechodzić kolejne etapy życia duchowego oczyszczenia, oświecenia i uświęcenia, zyskując pełną swoją tożsamość chrześcijańską, osiągając pełnię dojrzałości duchowej, do jakiej każdy z nas jest powołany. Wpatrując się w przykład bł. Salomei, a przede wszystkim dając się prowadzić i kształtować Duchowi Świętemu, jak ona, możemy przeżywać nasze życie zanurzone w Nim, w świeżości łaski, którą każdego dnia pragnie nam ofiarować.

s. Joanna Długa OSC

Zesłanie Ducha Świętego 2018 r.

Opublikowano 20 czerwca 2018

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Powered by CuteNews

Pisane sercem:

O bł. Salomei cz.8
Powered by CuteNews


Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl